Koronavirus - často kladené dotazy

Ministerstvo zemědělství na svém webu zveřejnilo a pravidelně aktualizuje odpovědi na často kladené dotazy v souvislosti s mimořádnými opatřeními, které jsou v současné sobě v platnosti jako reakce na šíření koronaviru. Vybíráme pro vás ty, které se týkají chovatelů koní.


Jsme jezdecký areál, kde mají soukromí majitelé ustájené své koně. Mohou majitelé na nezbytně nutnou dobu přijít ke svým koním a zajistit nejdůležitější činnosti (opohybování koní).

Mezi výjimkami z karantény je „zajištění péče o zvířata“, kam je možné zařadit kromě krmení a místování také opohybování koně. 

Řešíme péči o hospodářská zvířata v uzavřených oblastech. Existují nějaká Pravidla pro přístup ošetřovatelů ke zvířatům v takovém případě? Se kterými institucemi tuto situaci řešit? 

Na péči o zvířata se vztahuje výjimka z vládního nařízení o omezení volného pohybu. Tedy, je povolená. Pokud krajská hygiena nenařídí jinak, doporučujeme dodržovat přitom obecná pravidla – neshlukovat se, nosit roušky, dezinfikovat. 

Mám plemenného hřebce, jak to je s připouštěním? Mohou lidé přepravit k nám klisnu nebo ne? Případně, můžeme přepravit hřebce na odběr sperma k vytvoření inseminačních dávek? 

Připouštění hospodářských zvířat probíhá beze změny. Pokud se nacházíte v uzavřené oblasti (Litovel, Uničov) je nutné si obstarat výjimku u příslušné Krajské hygienické stanice.

Jaké prostředky používat pro desinfekci v zemědělských a potravinářských provozech? 

Odpověď vypracoval Státní zdravotní ústav:  

Virus přetrvává déle (dny) ve vlhkém prostředí a v biologickém materiálu.  

Dezinfekce;  

Co máme dělat, pokud v zemědělském provozu pracuje zaměstnanec, který je nemocný, případně v karanténě?

Odpověď vypracoval Státní zdravotní ústav:

1 - Pokud v zemědělském provozu pracuje zaměstnanec, který je: nemocný, ale netestovaný a nemá v anamnéze kontakt s potvrzeným případem ani pobyt v rizikové zemi podle nařízení vlády,   potom je doma na normální neschopence a hygiena jej netestuje. Kromě praktického lékaře nemusí nikoho kontaktovat.  

2 - Pokud je podezření na onemocnění způsobené koronavirem, je v karanténě, případně má pozitivní test - podnik nemusí provádět žádná povinná opatření. Krajská hygienická stanice se bude zajímat, s kým byla pozitivní osoba v kontaktu. O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (hygiena, Ministerstvo zdravotnictví) a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena.

Potvrzení "Oznámení o nařízení karantény" vystaví ošetřující lékař nebo hygienik (https://www.cls.cz/dokumenty/dopis_neschopenky.pdf). Bylo-li toto nařízení vydáno, je právně závazné a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví je třeba dodržet. Pokud by se ve firmě pohybovala pozitivní osoba, doporučujeme dodržet pokyny (uvedeny níže). Při podezření na nákazu může nemocný zůstat doma, pokud se tak se zaměstnavatelem domluví.

Aktuální informace k potravinářským podnikům najdete zde: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/mikrobiologicke-kontaminanty stran veterinárních opatření prosím kontaktujte Státní veterinární správu.  

Pokyny

Obecně, v místech, kde se pohyboval nakažený novým koronavirem, je potřeba vydezinfikovat rizikové povrchy a plochy, řádně vyvětrat prostory ve kterých se pohyboval. Záleželo by také na tom, jak dlouho by v místě pobýval a jakou činnost by provozoval. Virus přetrvává déle (dny) ve vlhkém prostředí a v biologickém materiálu. Zvláštní pozornost věnujte dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí zaměstnanci do kontaktu - kliky, madla, úchopové části odpadních košů, ovládací prvky dveří či toalet. Kde je to možné, doporučujeme home office.  

Pokud zaměstnanec bude testován pozitivní na nový koronavirus, kontaktujte místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici, která vydá nařízení a opatření. Pokud se tato osoba nachází na pracovišti, bude mít nasazenu roušku, a pokud je to možné bude prostorově oddělena od ostatních, dále se postupuje podle zdravotního stavu: osoba jde domů pokud možno vlastní dopravou. Pokud by tato osoba potřebovala akutní ošetření, voláte 112 nebo 155 a upozorníte je na všechny podstatné skutečnosti. Osoba, která by se o nemocného musela starat v rámci první pomoc, by ideálně měla mít nasazenu roušku nebo respirátor a pokud je to možné také ochranné brýle a jednorázový ochranný plášť přes vlastní oděv. S tímto ochranným materiálem by se dále pak postupovalo jako s infekčním - vhodit do igelitového pytle, zavázat, vyhodit.  

Orgány ochrany veřejného zdraví by po vás v takovémto případě požadovaly seznam všech kontaktů, které s danou osobou přišly do styku. 

Osobní ochranná opatření jsou v současné chvíli zásadní pro všechny občany ČR; pravidelné a důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou (alespoň 20 sek.), smrkat, kýchat a kašlat do (papírového) kapesníku nebo kašlat a kýchat do ohbí rukávu, kapesník následně vyhodit a ruce řádně umýt, vydezinfikovat, vyhýbat se nemocným jednotlivcům, často provádět dezinfekci rukou a předmětů, jichž se běžně dotýkáme, pokud toto lze, dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70 %).

Státní zdravotní ústav doporučuje všem občanům, aby měli pro případ potřeby dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, klávesnice aj.) používat jednorázové rukavice. Omezte cestování a vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí.

Je vhodné zaměstnance poučit, že osoby s příznaky respirační infekce by měly raději zůstat doma a kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře. Při závažném nebo rychle se zhoršujícím zdravotním stavu kontaktujte 155.


Kompletní znění textu najdete zde:  http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/casto-kladene-otazky/