Pozvánka na náhradní členskou schůzi 2022

Na sobotu 5. března byla do Humpolce svolána členské schůze, které se bohužel nezúčastnil dostatečný počet členů k tomu, aby schůze byla usnášeníschopná a mohla se tedy konat. 
Předsednictvo proto svolává náhradní termín, a to na sobotu 9. dubna, program a místo zůstávají stejné - bližší informace naleznete v příloze.
 

Budeme velmi rádi, pokud se tentokrát na schůzi rozhodnete přijet v co největším počtu, protože na programu jsou velmi zásadní body - schválení nových stanov a volby do Předsednictva a revizní komise. Náhradní členská schůze je podle občanského zákoníku, kterým se musíme řídit, usnášeníschopná za jakékoliv účasti, nicméně předsednictvo má zájem o to, aby o tak zásadních bodech rozhodoval co nejvyšší počet členů. 
Účast na členské schůzi je nejen jednou z členských povinností, ale zároveň také jednou z možností, jak se můžete zapojit do činnosti spolku, jehož jste členem, a aktivně rozhodovat o dění ve spolku.
Z organizačních důvodů zároveň prosíme, abyste se v případě, že se schůze nemůžete ze závažných důvodů účastnit, předem omluvili, případně pověřili jiného člena spolku plnou mocí k zastupování.

Pozvánka VH 2022 náhradní